Board of governors

Board of Governors

Name Contact No.
Kishori Lal Sharma 415 23 002
Mangat Rai Sharma 918 84 960
Randhir Kumar Kohli 92 05 45 63
Arun Kumar Sharma93 67 63 63
Anil kumar Sharma936 76 363

Pandit/Priest of Sanatan Mandir Sabha

Pandit/Priest Name Contact Detail
K.R.Mishra31 28 03 13
99 87 80 89
94 87 28 41

Brannvern Leder & Vaktmester of Sanatan Mandir Sabha

Brannvern Leder Navn Contact No.
Hasmukh Mistry (Brannvern Leder) 99 39 89 70
Kewal Krishan (Vaktmester) 41 37 91 68