Board of governors

Board of Governors

Name Contact No.
Sh. Mangat Rai Sharma 918 84 960
Shmt. Raj Pathak
Sh. Ashok Kumar Bhardwaj
Sh. Anil Kumar Sharma
Sh. Dinesh Sharma

Pandit/Priest of Sanatan Mandir Sabha

Pandit/Priest Name Contact Detail
K.R.Mishra31 28 03 13
99 87 80 89
94 87 28 41

Brannvern Leder & Vaktmester of Sanatan Mandir Sabha

Brannvern Leder Navn Contact No.
Hasmukh Mistry (Brannvern Leder) 99 39 89 70
Kewal Krishan (Vaktmester) 41 37 91 68